پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

تهیه نقشه موقعیت و مسیر قنات های قدیمی در منطقه های 1و 2

تهیه نقشه موقعیت و مسیر قنات های قدیمی در منطقه های 1و 2

تکمیل و تدقیق مشخصات و موقعیت قناتهای شهر در محیط GIS

تکمیل و تدقیق مشخصات و موقعیت قناتهای شهر در محیط GIS

تصاویر مرتبط