پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

تهیه برنامه عملیاتی و اجرایی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در شهر قزوین

تهیه برنامه عملیاتی و اجرایی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در شهر قزوین

کاهش استفاده از انرژی و هزینه های نگهداری

کاهش استفاده از انرژی و هزینه های نگهداری ، حرکت در راستای توسعه پایدار ، فرهنگ سازی در زمینه انرژی های نو در میان جامعه و استفاده حداکثری از منابع طبیعی از ضرورت واهداف این پروژه می باشد .

تصاویر مرتبط