پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

مدیریت اقتصادی پروژه های سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین

مدیریت اقتصادی پروژه های سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین

بهره برداری بهینه از کاربری‏ها در پروژه هایی که امکان بهربرداری اقتصادی وجود دارد

بهره برداری بهینه از کاربری‏ها در پروژه هایی که امکان بهربرداری اقتصادی وجود دارد دست‏یابی به منابع درآمدی پایدار برای شهرداری و  استفاده بهینه از فرصت های اقتصادی شهر قزوین و نیز کنترل مطالعات اقتصادی پروژه های سازمان از ضرورت و اهداف این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط