شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی پروژه های سازمان طراحی شهرداری قزوین

مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی پروژه های سازمان طراحی شهرداری قزوین

جلب مشارکت بیشتر شهروندان و تاثیرگذاران از طریق نظر سنجی و بررسی آثار اجتماعی.

بررسی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه های شهرداری و مدیریت تاثیرات به نحوی که نتایج (مثبت)  افزایش و نتایج (منفی)  کاهش یابد و همچنین جلب مشارکت بیشتر شهروندان  و تاثیرگذاران از طریق نظر سنجی و بررسی آثار اجتماعی و نیز کنترل مطالعات اجتماعی و فرهنگی پروژه های سازمان از اهداف و تأثیرات این پروژه می باشد .

تصاویر مرتبط