شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

امکان سنجی و تهیه طرح های موقت شهری در اراضی تملک شده پروژه های شهرداری (امامزاده حسین (ع) ، محله سردار ، شهید انصاری )

امکان سنجی و تهیه طرح های موقت شهری در اراضی تملک شده پروژه های شهرداری (امامزاده حسین (ع) ، محله سردار ، شهید انصاری )

کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از فضاهای رهاشده و بلا استفاده در محلات

استفاده  بهینه از اراضی شهری، تقویت هویت کالبدی محدوده مورد طراحی، کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از فضاهای رهاشده و بلا استفاده در محلات، ارائه راهکارهای تقویت حس مکان در قالب چارچوب طراحی شهری و ارائه راهکارهای تقویت حس تعلق خاطر در قالب چارچوب طراحی شهری از اهداف و تأثیرات این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط