شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

بروز رسانی طرح مناسب سازی خیابان راه آهن از چهار راه سپه تا ایستگاه راه آهن

بروز رسانی طرح مناسب سازی خیابان راه آهن از چهار راه سپه تا ایستگاه راه آهن

افزایش کیفیت خیابان راه آهن از نظر منظر شهری

افزایش کیفیت خیابان راه آهن از نظر منظر شهری، افزایش کیفیت خیابان  از نظر دسترس پذیری برای معلولین،افزایش کیفیت خیابان راه آهن از نظر منظر سبز، ارائه خدمات متناسب با نیازهای شهروندان و بازطراحی خیابان با توجه به نیازها و نقش خیابان از اهداف و تأثیرات این پروژه می باشد .

تصاویر مرتبط