شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

تهیه طرح مناسب سازی خیابان امام خمینی از چهار راه بازار تا دروازه رشت

تهیه طرح مناسب سازی خیابان امام خمینی از چهار راه بازار تا دروازه رشت

افزایش کیفیت خیابان از نظر دسترس پذیری برای معلولین

افزایش کیفیت خیابان امام خمینی از نظر منظر شهری، افزایش کیفیت خیابان  از نظر دسترس پذیری برای معلولین، افزایش کیفیت خیابان امام خمینی از نظر منظر سبز و ارائه خدمات متناسب با نیازهای شهروندان از اهداف و تأثیرات این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط