یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

تهیه طرح مناسب سازی بلوار ایران

تهیه طرح مناسب سازی بلوار ایران

افزایش کیفیت بلوار ایران از نظر منظر شهری

افزایش کیفیت بلوار ایران از نظر منظر شهری، افزایش کیفیت بلوار از نظر دسترس پذیری برای معلولین و افزایش کیفیت بلوار ایران از نظر منظر سبز از اهداف و تأثیرات این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط