یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

تهیه طرح شناسایی و ساماندهی فضاهای رها شده شهری در سطح شهرداری منطقه سه

تهیه طرح شناسایی و ساماندهی فضاهای رها شده شهری در سطح شهرداری منطقه سه

بی هویتی فضاهای پیرامونی به واسطه عدم تعیین فضایی فضاهای رها شده

جلوگیری از آسیب های اجتماعی - محیطی (امنیت، بزهکاری و...)، بی هویتی فضاهای پیرامونی به واسطه عدم تعیین فضایی فضاهای رها شده، طراحی فضاهای رها شده و تزریق فعالیت های مناسب به منظور پویا نمودن آن از اهداف و تأثیرات پروژه می باشد

تصاویر مرتبط