دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

تهیه طرح تکمیلی مناسب سازی بلوار باهنر

تهیه طرح تکمیلی مناسب سازی بلوار باهنر

افزایش کیفیت بلوار از نظر دسترس پذیری برای معلولین

افزایش کیفیت بلوار  از نظر منظر شهری، افزایش کیفیت بلوار از نظر دسترس پذیری برای معلولین و افزایش کیفیت بلوار از نظر منظر سبز از اهداف و تأثیرات این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط