جمعه ۱۳۹۰/۰۶/۱۸

مطالعه و طراحي شهري کانال آب طالقان

Beautify the Canal Blvd.

مشخصات پروژه:

طراحي مجدد گاردريل و جايگزين نمودن با وضع موجود و نورپردازي

 مسير کانال با هدف تقويت سيماي بصري.

محدوده پروژه: از محدوده پادگان تا دانشگاه

وضعيت پروژه: در مرحله تصويب فاز2

 


 

تصاویر مرتبط