جمعه ۱۳۹۰/۰۶/۱۸

خانه بازي

ايجاد فضايي شاد و متنوع براي بازي کودکان و نوجوانان همراه

 

مشخصات پروژه: : اين پروژه در فضايي به مساتحت 387 متر مربع با در نظر
گرفتن فضاهاي زير مورد طراحي قرار خواهد گرفت : فضاي بازي ، اتاق
اسباب بازي ، اتاق بازي هاي رايانه اي ، اتاق بازي هاي فکري و....
محدوده پروژه: پارک بانوان ( سايت فاز دوم پارک بانوان)
تاريخ شروع پروژه: تير ماه 1390
وضعيت پيشرفت پروژه: در مرحله انجام مطالعات
 

 

تصاویر مرتبط