جمعه ۱۳۹۰/۰۶/۱۸

طراحي سردرب ورودي پارک فدک

تعيين ورودي پارک فدک جهت شناساندن پارک با توجه به طرح ورودي که بر گرفته از ميل و مناره در قديم بوده است

 

مشخصات پروژه:
 
سردرب : تشکيل شود از سه بخش اصلي : دروازه (ورودي) –
عنصر عمودي (مناره) – نگهباني .ارتفاع مناره 16 متر ميباشد.
محدوده پروژه: ورودي پارک باراجين
 
وضعيت پروژه : تکميل طرح و ارسال جهت اجرا

 

تصاویر مرتبط