جمعه ۱۳۹۰/۰۶/۱۸

طراحي پارک مسافر

ايجاد پارکهايي جهت اقامت مسافران الزامي است

 

مشخصات پروژه:
ايجاد 5 زمين در شهر به مساحت هر کدام يک هکتار
جهت اين منظور
محدوده پروژه: خيابان نادري
وضعيت پروژه : در مرحله فاز1

 

تصاویر مرتبط