شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

طرح نمازخانه هاي سطح شهر

ايجاد نمازخانه هاي تيپ در پارکها و برگرفته از معماري ايراني و اسلامي.

تصاویر مرتبط