شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

طراحي خانه فرهنگ راه آهن

ايجاد مرکزي فرهنگي در دل مناطقي که در فقر فرهنگي مي باشد(خيابان راه آهن).

تصاویر مرتبط