شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

طراحي سردرب ورودي پارک فدک

تعيين ورودي پارک فدک جهت شناساندن پارک با توجه به طرح ورودي که بر گرفته از ميل و مناره در قديم بوده است.

تصاویر مرتبط