شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

مطالعه و طراحي باغ مفاخر

بررسي، شناسايي، مستند سازي باغ مفخر قزوين از نقطه نظر تاريخي، شهرسازي، منظري، طراحي محتوايي، طراحي معماري، شهري، منظر و باغ

بررسي، شناسايي، مستند سازي باغ مفخر قزوين از نقطه نظر تاريخي، شهرسازي، منظري، طراحي محتوايي، طراحي معماري، شهري، منظر و باغ

مساحت پروژه 8 هکتار ميباشد که در آن فضاهاي نمايشگاهي، اجتماعات، آموزش و اطلاع رساني، فضاي سبز، رفاهي و تفريحي در نظر گرفته شده است. 

تصاویر مرتبط