شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

طراحي ايستگاه مقصد کامان و زرشک

با توجه به نياز به افزايش سرانه مراکز تفريحي و گردشگري و ترغيب شهروندان به بهره برداري از مراکز موجود ، لازم است نسبت طراحي و مناسب سازي فضاي آنها اقدام نمايد

با توجه به نياز به افزايش سرانه مراکز تفريحي و گردشگري و ترغيب شهروندان به بهره برداري از مراکز موجود ، لازم است نسبت طراحي و مناسب سازي فضاي آنها اقدام نموده و با بررسي نياز ها و امكانات موجود ، تحليل ضعف ها و ايجاد چشم انداز مطلوب ، ميزان بهره برداري مفيد را افزايش داد . در اين پروژه با طراحي ايستگاه مقصد تله سيژ در منطقه گردشگري کامان و زرشک جاذبه هاي توريستي و گردشگري افزايش مي يابد.

تصاویر مرتبط