شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

فرهنگسراي طاق بهلول

ايجاد مرکزي فرهنگي و مذهبي در منطقه جنوب شهر قزوين در جهت تکميل عملکردهاي مسجد طاق بهلول

مساحت زير بنا 8500 متر مربع در 3 طبقه با کاربريهاي فرهنگي و مذهبي و در طبقه پارکينگ: فضاها شامل  سالن هاي چند منظوره و کتابخانه ،قرائت خانه ، گالري و سالن ورزش.

تصاویر مرتبط