شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

مطالعه و طراحي فضاي تجاري در جايگاه هاي CNG

جانمايي فضاي تجاري در جايگاه هاي CNG

جانمايي فضاي تجاري در جايگاه هاي CNG

مشخصات پروژه :

جانمايي در جايگاه هاي : صياد شيرازي ( مينودر) ، معلم ، اميدي و باهنر

موقعيت پروژه : جايگاه هاي CNG

وضعيت پيشرفت پروژه : اتمام پروژه

تصاویر مرتبط