شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

مطالعه و طراحي هندسي روگذر معلم-شهيد بابايي

پل هاي روگذر از بار ترافيکي معابر کاسته و به سرعت بيش تر عبور و مرور خودروها، کاهش تلفات انرژي و زمان و نيز پايين آمدن آمار تصادف‌ها کمک شاياني مي‌کنند.اين

گزيده اي از  اهداف و  برنامه فيزيکي طرح:

پل هاي روگذر  از بار ترافيکي معابر کاسته و به سرعت بيش تر عبور و مرور خودروها، کاهش تلفات انرژي و زمان و نيز پايين آمدن آمار تصادف‌ها کمک شاياني مي‌کنند.اين پروژه نيز به روان شدن ترافيک در خيابان شهيد بابايي کمک مي کند.

 

تصاویر مرتبط