شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

آرام سازي محلات مسکوني

اجراي طرح هايي جهت آرام سازي محلات شامل تجديد نظر در طراحي شبکه معابر

اجراي طرح هايي جهت آرام سازي محلات شامل تجديد نظر در طراحي شبکه معابر و اجراي طرح هاي کاهش سرعت

موقعيت مطالعه : بلوار شهيد بابايي و كوچه هاي متصل به آن

تصاویر مرتبط