شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

مکانيابي و طراحي ديوار خلاقيت در سطح شهر

گزيده اي از  اهداف و  برنامه فيزيکي طرح:

يکي از مکانهاي که در شهرها داراي پتانسيل براي ايجاد خلاقيت ها مي باشند ساختمانها و ديوارها مي باشند. ديوارها در شهرها مي توانند بسيار خسته کننده باشند. در بسياري از کشورها هنرمندان خلاق، تصميم به تغيير ديوارهاي خسته کننده کرده اند و به طرق مختلف از جمله نقاشي و ... اين ديوارهاي خسته کننده را به ديوارهاي جذاب و خلاق تبديل کرده اند.

ديوارهاي خلاق در فضاهاي شهري را به روش هاي گوناگون مي توان ايجاد کرد:

نقاشي هاي ديواري خلاق

ال سي دي هايي که تصويرگر برنامه هاي خلاق باشد

تصاویر مرتبط