شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

مطالعه و بازطراحي بوستان دهخدا ( بوستان لغت و خوشنويسي)

جاذبه موثر در صنعت گردشگري هنري

مکان پروژه: بوستان دهخدا(بازطراحي)

مساحت پروژه: 39297 متر مربع

گزيده اهداف ، مشخصات وبرنامه فيزيکي پروژه:

- جاذبه موثر در صنعت گردشگري هنري

- آشنايي با سير تطور خط از ابتدا تا کنون

- تاکيد بر شهر قزوين به عنوان پايتخت خوشنويسي ايران

- توجه تخصصي به هنر خوشنويسي

-همگاني کردن هنر خوشنويسي در سطوح مختلف اجتماعي
-بهره بردار : سازان پاركها و فضاي سبز

تصاویر مرتبط