شنبه ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

طرح تدقيق کاربريها در حريم شهر قزوين با توجه به پهنه بندي هاي مجموعه شهري

طرح تدقيق کاربريها در حريم شهر قزوين با توجه به پهنه بندي هاي مجموعه شهري

حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.

هــدف:

  • حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي ، باغات و جنگلها
  • شناسايي زمين هاي مستعد احداث کاربري هاي (غير مناسب براي داخل محدوده) نظير کاربريهاي کارگاهي، توليدي و... .
  • استفاده بهينه از زمين هاي  مناسب فعاليت هاي مختلف در حريم شهر.

مکــان پــروژه:

حريم شهر قزوين

 مســاحت پروژه:

-

بـهــره بــردار:

معاونت شهرسازي و معماري

تصاویر مرتبط