English (United States) Persian (Iran)
امروز: جمعه، 01 تير 1397 
English (United States) Persian (Iran)
پروژه هاي 94

چاپ

طراحي بوستان خدمت

طراحي بوستان خدمت

? توجه به ابعاد اجتماعي وجايگاه موثر اقشار مختلف خدمتگزار در شهر

هـــدف:

  • توجه به ابعاد اجتماعي وجايگاه موثر اقشار مختلف خدمتگزار در شهر
  • افزايش سرانه فضاهاي سبز
  • آشنايي با مشاغل مربوط به شهرداري از جمله: رفتگري، باغباني، آتشنشاني، طراحي شهري
  • آموزش در جهت پاکيزگي هر چه بيشتر شهر

مکـــان پــروژه:

شرق تپه آزمايش

مســاحت پروژه:

5000 مترمربع

بـهــره بــردار:

شهرداري منطقه 3

  •  
     
صفحه اصلي  |  سازمان طراحي  |  معرفي واحدها  |  فعاليت ها  |  آرشيو پروژه ها  |  پروژه ها  |  طرح هاي برتر  |  تماس با ما  |