دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

امکان سنجي و تهيه طرح فضاي شهري در مجاورت مجتمع مسکوني بانک مسکن

امکان سنجي و تهيه طرح فضاي شهري در مجاورت مجتمع مسکوني بانک مسکن

استفاده بهينه از فضاهاي بلا استفاده شهري

ضرورت و اهداف:

·         افزايش حضور پذيري و سرزندگي در سطح شهر

·         افزايش تعاملات شهروندان با فضاي شهري و ايجاد حس تعلق

·         افزايش درآمدهاي پايدار شهري و اشتغال زايي

·         ايجاد نخستين پلازاي قزوين

·         استفاده بهينه از فضاهاي بلا استفاده شهري

مکــان پروژه :

زمين هاي مجاورت بانک مسکن

مساحت پروژه :

6000 متر مربع

بهـره بـردار :

شهرداري منطقه دو

تصاویر مرتبط