شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۶

طراحي المانهاي ورودي شهر

ساماندهي و کوشش در جهت افزايش نقش نمادين وروي هاي شهر.

 

مشخصات پروژه:
طراحي 5 المان ورودي شامل حافظ- قدس- مينودر- نسيم شمال – دور راه همدان
محدوده پروژه: محدوده شهر
تاريخ شروع پروژه:31/3/1388
وضعيت پيشرفت پروژه:
تکميل المان حافظ – در حال ساخت المان مينودر
بهره بردار: شهرداري قزوين

 

تصاویر مرتبط