شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

طراحي بوستان حاشيه اي کوثر

تامين فضاي سبز مورد نياز خوابگاه هاي دانشجويي و بافت مسکوني در آن محدوده.

 

مشخصات پروژه: :
با توجه به نياز استفاده کنندگان فضاهايي مانند: پاتوق گفتگو، پاتوق سالمندان، مسير سلامت،کمپينگ، بوستان مطالعه، فضاي بازي کودکان و .... در نظر گرفته شده است.محدوده پروژه: شهرک کوثر
تاريخ شروع پروژه: 15/7/88

 

تصاویر مرتبط