شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

طراحي کفسازي گلزار شهدا

به دليل اهميت زياد ميدان اصلي مقابل سردرب جنوبي امام زاده حسين ازلحاظ تردد و مکث زياد زائران و گردش گران و برگزاري مراسم در اين مکان با توجه به استحکام و زيبايي اقدام به طراحي کفسازي اين مکان گرديد.

 

مشخصات پروژه: :
تناسب و تناسخ کف سازي اين محدوده با ويژگي هاي مذهبي،تاريخي و معنوي امکان استفاده از هر نوع نقش،مصالح و ابعاد را محدود مينمود لذا در کف سازي اين قسمت از نقوش و تزئينات کالبد امام زاده ،انتزا و برداشت شده و عينا به کار رفته است.
محدوده پروژه: گلزار شهدا شهر قزوين
تاريخ شروع پروژه: ارديبهشت 89

 

تصاویر مرتبط