شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

طراحي موزه سنگ و ساختمان اداري در محل غسالخانه سابق بهشت فاطمه

استفاده بهينه از فضاي غسالخانه سابق که هم اکنون بلا استفاده مي باشد به صورت موزه و فضاي اداري.

 

مشخصات پروژه: :
-          حفظ بناي موجود و اسکلت آن تا حد امکان
-           اختصاص بخش جنوبي ساختمان به فضاي اداري و مابقي ساختمان به موزه سنگ
-           محوطه سازي اطراف ساختمان
-          اختصاص ورودي هاي مجزا براي بخش موزه و اداري
-           
محدوده پروژه: چوبيندر،غسالخانه سابق بهشت فاطمه(س)
تاريخ شروع پروژه: 19/2/89  

 

تصاویر مرتبط