دوشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

طراحي ضلع شمال و جنوب امامزاده حسين

ساماندهي فضاي سبز شمالي و جنوبي امامزاده حسين

مشخصات پروژه:

طراحي و ساماندهي زمين ضلع شمال و جنوب امامزاده حسين به صورت فضاي سبز،

ساماندهي گلزار شهدا با در نظر گرفتن توسعه مزار والدين شهدا، محلي براي حرکت زوار

 و ساماندهي به ورودي هاي مجموعه.

محدوده پروژه: خيابان سلامگاه – امامزاده حسين

تاريخ شروع پروژه: 29/1/1389

وضعيت پيشرفت پروژه:
 پروژه به طور کامل به انجام رسيده است

 

 

 

تصاویر مرتبط