شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۶

مطالعه و طراحي فاز دوم بوستان بانوان

گسترش فضاي پارک بانوان از سمت شرق و غرب براي رفاه حال بانوان و گسترش فعاليت هاي مورد نياز آنان

مشخصات پروژه:

ايجاد مجموعه ورزشي بانوان در سايت شرقي، ايجاد فضاهاي فرهنگي و نمايشگاههاي موقت براي عرضه محصولات

زنان سرپرست خانوار در سايت غربي، ارائه طرح کفسازي و مبلمان هماهنگ با سايت موجود به نحوي که ارتباط بصري

و هماهنگي بين بخش هاي مختلف حفظ گردد و در مجموع يک سايت همگن به نظر آيد.

محدوده پروژه: ميدان سرداران-پارک بانوان

تاريخ شروع پروژه:
 18/5/1389

وضعيت پيشرفت پروژه:
در مرحله فاز دو مي باشد

بهره بردار:
سازمان پارک ها و فضاي سبز

 

تصاویر مرتبط