شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۶

سالن ورزشي آتش نشاني

هدف : هدف اين پروژه با هدف ارتقاء توانمندي هاي آتش نشانان شهر قزوين ، کمک به تقويت امکانات ورزشي مجموعه شهرداري و بهبود سرانه ورزشي شهر قزوين انجام شده است .

محدوده پروژه: بلوار شهيد بابايي

تاريخ شروع پروژه: 3/12/89

 وضعيت پيشرفت پروژه: اتمام پروژه

بهره بردار: سازمان آتش نشاني شهرداري قزوين

 

تصاویر مرتبط