شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۶

مطالعه و طراحي پارک کودک

طراحي پارکي با مقياس کودک و قرار گيري فضاهايي جهت آموزش کودکان : ازجمله الفبا ، پرندگان و ...

مشخصات پروژه:

اين پارک داراي مساحت 14000 متر مربع ميباشد که درآن سالن سرپوشيده (شهربازي) جهت بآوردن نياز

 کودکان طراحي شده است.

محدوده پروژه:خيابان مينودر

تاريخ شروع پروژه: 20/6/89

وضعيت پيشرفت پروژه:
بررسي فاز 1 پروژه به اتمام رسيده.

بهره بردار: شهرداري قزوين

 

تصاویر مرتبط