چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۰

مناسب سازي ميادين سطح شهر

با توجه به قرارگيري مجسمه دهخدا و شهيد رجايي در ميدان عدل و ميدان 22 بهمن وجود وسايلي چون ميله هاي پرچم ، علائم راهنمايي و رانندگي و ترافيکي و... مانع از ايجاد ديدي مناسب به ميدان مي شد که براي ايجاد ديد بهتر شهروندان اقدام به مشخص کردن مکان قرارگيري علائم جهت جابه جايي و حذف بعضي از اين علاتم گرديد.

 

مشخصات پروژه:
حذف پايه هاي پرچم در ميدان عدل و 22 بهمن جابه جايي تابلوهاي نام ميدان و جابه جايي تابلوهاي ترافيکي.
محدوده پروژه: ميدان عدل و 22 بهمن
تاريخ شروع پروژه:
وضعيت پيشرفت پروژه:
حذف پايه هاي پرچم و تابلوهاي نام ميدان (80% پيشرفت فيزيکي)
اعتبار پروژه: به صورت داخلي و با استفاده از کارشناسان
 سازمان انجام گرديده است.
بهره بردار: سازمان زيبا سازي شهرداري قزوين

 

تصاویر مرتبط