چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۰

تهيه طرح مطالعاتي و پژوهشي توزيع فضايي گروه هايي درآمدي شهر قزوين

هدف از تهيه طرح توزيع فضايي گروههاي درآمدي در شهر قزوين و تاثير آن بر شهر ، جستجوي عدم تعادل فضايي ، به معناي وجود تفاوت بين ويژگي هاي اجتماعي ، اقتصادي و کالبدي نواحي مختلف شهر قزوين و بررسي عوامل موثر بر انتخاب محل سکونت در شهر بوده است.

مشخصات پروژه:

محدوده مورد مطالعه در اين پروژه شهر قزوين بوده است که در ابتدا معيارها و عوامل موثر در جدايي گزيني گروههاي

درآمدي شناسايي شد و بر اساس آن مدل پيشنهادي در طرح توزيع فضايي گروههاي درآمدي شهر قزوين ارائه گرديد.

بدين ترتيب شهر قزوين براساس گروههاي درآمدي آن، زون بندي و در پايان طرح نيز راهکارهايي براي ساماندهي کالبد،

 سيما و منظر هر منطقه ارائه شد.

محدوده پروژه: شهر قزوين

تاريخ شروع پروژه: 31/5/89

وضعيت پيشرفت پروژه:

پروژه به طور کامل انجام گرديده

و تحويل دستگاه بهره بردار شده است. (100% پيشرفت فيزيکي)

بهره بردار: شهرداري قزوين

 

تصاویر مرتبط