چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۰

مطالعه و شناسايي مکتب معماري شهر قزوين

شناخت هويت تاريخي شهر قزوين و بستر سازي براي توسعه شهري هماهنگ با هويت تاريخي شهر .

مشخصات پروژه:

         استفاده از سفرنامه ها و فنون تاريخي براي تدوين وضعيت شهردر دوره هاي مختلف

         شناخت نحوه شکل گيري اوليه  شهر قزوين (دوره ساسانيان)

         بررسي موقعيت جغرافيايي طبيعي و سياسي قزوين درادوار مختلف.

         تهيه نقشه و توصيف شهر در دوره هاي تاريخي.

محدوده پروژه: قزوين

تاريخ شروع پروژه: 29/7/86

وضعيت پيشرفت پروژه:

پروژه به طور کامل انجام گرديده و تحويل دستگاه بهره بردار شده است.(100% پيشرفت فيزيکي)

تصاویر مرتبط