چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۰

مطالعه طرح اسکان کم درآمدها

هدف از طرح تمرکز بر مقوله مسکن گروههاي کم درآمد و جايگاه آن در طرحهاي توسعه شهري با هدف ارتقا و بهبود وضعيت موجود مي باشد.

 

مشخصات پروژه:
-          برآورد زمان دستيابي گروههاي کم درآمد به مسکن
-          تعيين تعداد مسکن مورد نياز براي گروه هدف در اين طرح
-          روشهاي ساخت مسکن براي گرو هاي کم درآمد
محدوده پروژه: شهر قزوين
تاريخ شروع پروژه: 14/2/1388
وضعيت پيشرفت پروژه:
پروژه به طور کامل انجام گرديده و تحويل دستگاه بهره بردار شده است.(100% پيشرفت فيزيکي)
بهره بردار :
شهرداري منطقه يک-سازمان پارک ها

 

تصاویر مرتبط