چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۰

مطالعه ارزيابي تمايل به پرداخت ساکنين در بافت فرسوده

هدف مطالعه و سنجش مبحث مشارکت مردمي در نوسازي و بهسازي مناطق مسکوني واقع در بافت هاي فرسوده

 

مشخصات پروژه:
استفاده از روش پايش و سنجش WTP  به عنوان ابزاري کارآمد در محاسبه عددي ميزان مشارکت در نوسازي
بافت هاي فرسوده توسط مردم
محدوده پروژه: بافت فرسوده شهر قزوين
وضعيت پيشرفت پروژه:
پروژه به طور کامل انجام گرديده و تحويل دستگاه بهره بردار شده است.(100% پيشرفت فيزيکي)
بهره بردار:
حوزه معاونت شهرسازي و سازمان
نوسازي و بهسازي شهرداري قزوين

 

تصاویر مرتبط