دوشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

طراحي خانه فرهنگ راه آهن

ايجاد مرکزي فرهنگي در دل مناطقي که در فقر فرهنگي مي باشد(خيابان راه آهن).

 

مشخصات پروژه:
اين مجموعه زير بنايي حدود 7500 متر مربع دارد. وجود کلاسهاي آموزشي، نگارخانه ،
قرائت خانه مي تواند نياز محله را از نظر فرهنگي تاييد مي نمايد.
محدوده پروژه:خيابان راه آهن
تاريخ شروع پروژه: تير 1387
وضعيت پيشرفت پروژه:
پروژه به طور کامل انجام گرديده و تحويل دستگاه بهره بردار شده است.(100% پيشرفت فيزيکي)

 

تصاویر مرتبط