سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۹

مطالعه و طراحي فضاي شهري رودخانه بازار

ساماندهي حريم رودخانه بازار

محدوده پروژه:

حريم رودخانه بازار از دانشگاه بين المللي تا ميدان مادر

وضعيت پيشرفت پروژه:
در مرحله تهيه شرح خدمات

 

تصاویر مرتبط