6/30/2018

طرح پروژه خانه فرهنگ شهید بهشتی (باغ نشاط)

طرح پروژه خانه فرهنگ شهید بهشتی (باغ نشاط)

بروزرسانی خانه فرهنگ شهید بهشتی (باغ نشاط) که برای اجرا تحویل شهرداری منطقه یک و اداره راه و شهرسازی شد خبر داد.

این پروژه برای اجرا تحویل شهرداری منطقه یک و اداره راه و شهرسازی شده است.پیرو جلسه هماهنگی درباره اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری منطقه یک و اداره راه و شهرسازی در سال جاری، طرح پروژه خانه فرهنگ شهید بهشتی (باغ نشاط) بر اساس فهرست‌ بهای سال 97 بروز رسانی و تحویل شهرداری منطقه یک و اداره راه و شهرسازی شده است.

related images