9/9/2011

مطالعه وطراحي هندسي تقاطع بلوار راه آهن با بلوار جمهوري اسلامي

بهبود عبور و مرور شهري و اصلاح هندسي ترافيکي تقاطع

 

مشخصات پروژه: :
طراحي 2 دوربرگردان در محل تقاطع راه آهن – بلوار جمهوري
 
محدوده پروژه: تقاطع بلوار راه آهن با بلوار جمهوري اسلامي
 
تاريخ شروع پروژه: 90/1/22
 

وضعيت پيشرفت پروژه: تمام

 

related images