9/9/2011

طراحي فروشگاه شهرداري

احيا ساختمان فروشگاه شهرداري جهت مراکز خريد به

 

مشخصات پروژه:
مساحت اين پروژه حدودا 300 متر مربع ميباشد.
محدوده پروژه: خيابان نادري
وضعيت پروژه : در مرحله فاز2

 

related images