9/9/2011

مکانيابي و طراحي جايگاه اجراي تعزيه

ساماندهي اجرا هاي خياباني و حفظ سنت اجراي تعزيه

 

مشخصات پروژه : مطالعات امکان سنجي و پيش بيني و معرفي
سايت هاي مناسب جهت اجراي تعزيه با تکيه بر مخاطب پذيري بيشتر
محدوده پروژه: در فاز هاي مختلف در سطح شهر با توجه
به مطالعات در دست تهيه

تاريخ شروع پروژه: تير 1390

 

related images