2/1/2014

آرام سازي محلات مسکوني

اجراي طرح هايي جهت آرام سازي محلات شامل تجديد نظر در طراحي شبکه معابر

اجراي طرح هايي جهت آرام سازي محلات شامل تجديد نظر در طراحي شبکه معابر و اجراي طرح هاي کاهش سرعت

موقعيت مطالعه : بلوار شهيد بابايي و كوچه هاي متصل به آن

related images