2/1/2014

نظارت بر انجام مطالعات اقتصادي پروژه هاي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين

افزودن نگاه اقتصادي در زمان تهيه طرحهاي شهري

 

بهره بردار : سازمان خدمات طراحي

مشاور : پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس

افزودن نگاه اقتصادي در زمان تهيه طرحهاي شهري با هدف خود گرداني و بهينه سازي تراز اقتصادي پروژه ها

 

related images