2/1/2014

طراحي پل گالري در سطح شهر

شهر قزوين با برخورداري از حوزه هاي مختلف عرصه هنر از جمله ‌هنرهاي تجسمي ،‌خوشنويسي ،‌عکس ،‌ حجم سازي و مواردي از اين دست يا حتي در مواردي تلفيق بسياري از اين رشته ها با هم قابليت زيادي در ارائه اين آثار هنري به شهروندان دارد.

گزيده اي از  اهداف و  برنامه فيزيکي طرح:

 

شهر قزوين با برخورداري از حوزه هاي مختلف عرصه هنر از جمله ‌هنرهاي تجسمي ،‌خوشنويسي ،‌عکس ،‌ حجم سازي و مواردي از اين دست يا حتي در مواردي تلفيق بسياري از اين رشته ها با هم  قابليت زيادي در ارائه اين آثار هنري به شهروندان دارد. پل گالري ها ايده اي نو هستند و همين ويژگي جديد بودند آنها به جذابيت بيشتر ارائه آثار کمک مي کند. بالاخره پل ها قدمهاي عابران زيادي را برخود لمس مي کنند و آثار ارائه شده در اين مکان ها ، به صورت غير ارادي بر دريافت بصري مخاطبان تاثير خواهد گذاشت .

موقعيت پروژه : پل هاي عابر پياده :

 وليعصر – ترمينال-بوستان دهخدا

related images